Vul uw e-mailadres in
om onze nieuwsbrief
te ontvangen:

Bestuurders

Onderstaand vindt u de bestuurders en burgemeesters die BeterBusiness ondersteunen.

Johan W. Remkes
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland

Het Noordzeekanaalgebied is een belangrijke economische motor van Nederland. Het ligt in de dicht bevolkte noordvleugel van de Randstad, dat grotendeels in de provincie Noord-Holland ligt. De ruimte is er schaars. De provincie Noord-Holland werkt nauw samen met gemeenten en (private) maatschappelijke organisaties om een prettige leefomgeving voor onze inwoners te creëren, waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren in een groen landschap. Dat betekent dat ook bedrijven de ruimte moeten hebben om te kunnen ondernemen en werkgelegenheid te creëren. De provincie vindt een goede bereikbaarheid via weg en openbaar vervoer, duidelijke milieu-randvoorwaarden en ruimte voor regionale bedrijventerreinen van groot belang. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid van de havens, denk aan de tweede Zeesluis. Om goede afwegingen te maken tussen de verschillende belangen is contact met het bedrijfsleven essentieel. Ik vind BeterBusiness een mooi platform om met ondernemers in de regio ideeën, trends, behoeften en verwachtingen uit te wisselen.


Jos Wienen
Burgemeester Haarlem

Haarlem is een prachtige stad. Niet alleen om te wonen, maar zeker ook om te ondernemen.
Als portefeuillehouder Economische Zaken zal ik regelmatig constructief overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven. In onze gemeenschappelijke agenda staat welke acties we samen uitvoeren om het ondernemersklimaat in Haarlem nog te versterken. Denk daarbij aan de bereikbaarheid en de ontsluiting van de Waarderpolder, de verfraaiing van de binnenstad, betaalbare ruimte voor starters, de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, etcetera.
Voor mij is het prettig dat er verschillende ondernemersplatforms bestaan. Je loopt er even binnen, je spreekt wat mensen en je wisselt ideeën uit. Snel en efficiënt relatiebeheer dus.
Zo is BeterBusiness wat mij betreft een nuttig en prima initiatief.


Frank Dales
Burgemeester Velsen

Haarlemmermeer, Haarlem en de regio IJmond vormen de dynamische westflank van de Metropoolregio Amsterdam, één van de meest groeikrachtige regio’s van Nederland. Een regio die niet alleen nationaal, maar ook op internationale schaal meetelt. Om ook in de toekomst positie te kunnen behouden en deze te versterken als krachtige regio ben ik een warm voorstander van ontmoetingen van alle factoren in de samenleving, waaronder het regionale bedrijfsleven. Het is van belang dat de regio zich voortdurend bewust is van haar grootte, haar kracht en haar strategische positie en ligging. BeterBusiness kan een prima bijdrage leveren aan het bijeen brengen van ondernemers in onze regio.


Marianne Heeremans
Burgemeester Heemstede

Ondernemers hebben dagelijks met de (gemeentelijke) overheid te maken -van vergunningen tot bestemmingsplannen-, maar laten politiek en overheid te vaak over aan anderen. Belangenbehartiging begint met een goede relatie en is het meest effectief als u er vroeg bij bent. Het is daarom belangrijk dat ondernemers en bestuurders elkaar goed kennen.
Het gemeentebestuur van Heemstede probeert de zaken voor haar inwoners en ondernemers goed te regelen. Tot 2010 onder andere met een nieuwe, economisch krachtige Binnenweg en nieuwe bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Daarbij zoeken wij nadrukkelijk de input van onze inwoners en ondernemers. BeterBusiness Haarlem is daarbij een goede schakel.
Kijk voor uitgebreide informatie over ontwikkelingen in Heemstede op onze veelgeprezen website: www.heemstede.nl. Of abonneer u via de website op onze e-mailservice HeemstedeMail.


Mieke Baltus
Burgemeester Heemskerk

Als vitale gemeente hecht Heemskerk  aan goede samenwerkingsverbanden op tal van terreinen. Die verbanden delen we met onze IJmond-partners, maar ook binnen de Veiligheidsregio Kennemerland en met nog andere gemeenten.
BeterBusiness is een platform waar bedrijven en overheden elkaar beter leren kennen. Geen netwerk om het netwerk, maar om samen kennis te delen, deuren te openen, grenzen te verleggen, zaken tot stand te brengen. En dat in het dynamische en strategisch gelegen gebied van de regio Haarlem tot en met de IJmond. Als BeterBusiness nog niet bestond, moesten we het morgen opstarten. Ondernemers en bedrijven in Heemskerk en omgeving zal ik van harte op het spoor zetten van dit kansen biedende initiatief.


Niek Meijer
Burgemeester Zandvoort

Zandvoort is dé badplaats van de metropoolregio Amsterdam. Zandvoort is een levendige gemeente en heeft veel te bieden: de zee, negen kilometer strand, een rechtstreekse treinverbinding met Amsterdam, een groot natuurgebied en allerlei evenementen door het hele jaar heen. Ook is Zandvoort een aantrekkelijke woongemeente met voor iedereen wat wils, waarbij de toeristische sector de belangrijkste pijler vormt voor de Zandvoortse economie. Het toerisme zorgt voor veel bedrijvigheid.
Een goede relatie tussen de ondernemers en het bestuur is van essentieel belang om Zandvoort jaarrond op de kaart te zetten en te houden. Dat we willen groeien als badplaats met allure blijkt uit de Structuurvisie 2025 Parel aan Zee+. Dit biedt vastigheid op lange termijn aan ondernemers en ontwikkelaars waar het de intenties van het gemeentebestuur betreft. Om de ondernemers ondersteuning te bieden is er een ondernemersloket met een bedrijfscontactfunctionaris en een digitaal loket.
BeterBusiness biedt kansen om ondernemers en de overheid tot elkaar te brengen. En alleen door goede samenwerking en wederzijds begrip kunnen we tot economische groei komen.


Freek Ossel
Burgemeester Beverwijk

Beverwijk is een stad vol gedreven en betrokken ondernemers. Daar ben ik trots op. Ondernemers verdienen dan ook zoveel mogelijk onze medewerking en aandacht, om ervoor te zorgen dat ze hier ook blijven. Een goed ondernemersklimaat is de basis voor samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven. Het bevordert ook de bereidheid van het bedrijfsleven om in Beverwijk te investeren. In het kader van behoud en versterking van de economische structuur is regionale samenwerking van groot belang. Een ondernemersplatform als BeterBusiness, waar mensen kennis kunnen delen en kansen kunnen benutten vind ik daarom een uitstekend initiatief. Overigens, álles wat erop gericht is om ondernemers en overheid meer tot elkaar te brengen juich ik van harte toe!
BeterBusiness Haarlem-IJmond is zo'n platform, dat meer is dan een businessclub, het brengt ondernemers bij elkaar en geeft veel exposure. BeterBusiness is actief in Haarlem en nu ook in de IJmond; het regionaal samen optrekken van bestuurders en ondernemers zonder grenzen.


Wendy Verkleij
Burgemeester Uitgeest

Of je een vitaal en dynamisch bedrijfsleven ziet als het hart van de samenleving of als de ruggengraat, dat maakt mij niet zoveel uit. Goed ondernemerschap is hoe dan ook de motor van de economie: landelijk, regionaal en lokaal. Dit heb ik van nabij mogen ervaren. Als burgemeester van Uitgeest zet ik mij daarom in voor een klimaat waarin ondernemerschap volop kansen krijgt. Overheden kunnen daaraan beslist een bijdrage leveren. Al was het maar door zich goed op de hoogte te stellen van de behoeften die bij 'hun' bedrijven leven. Door beleid af te stemmen met andere overheden en geen nodeloze barrières op te werpen. Door mee te denken als het gaat om ruimte en het creëren van banen.
Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Op de eerste plaats is daarvoor nodig elkaar goed te leren kennen. In de praktijk van alledag komt het daar soms onvoldoende van. BeterBusiness voorziet wat dat betreft in een behoefte: een platform waar bedrijfsleven en overheid van de interessante regio Haarlem tot en met de IJmond en wijde omtrek elkaar treffen bij tal van leerzame, onderhoudende en nuttige activiteiten.
Een goed ondernemersklimaat kan niet bestaan zonder goede contacten met de overheid. Maar het omgekeerde is waarschijnlijk even waar: een goed functionerende overheid kan het niet stellen zonder een gezond bedrijfsleven. Beter kan ik het belang van BeterBusiness niet omschrijven.


Bernt Schneiders
Burgemeester Bloemendaal

Binnen de gemeente Bloemendaal heeft zich een grote diversiteit aan ondernemers gevestigd. Men treft er ondernemers die veelal elders werkzaam zijn (ZZP-ers), een flink aantal mooie detailhandelsbedrijven, strandpaviljoens en niet te vergeten de grootste concentratie (ster-)restaurants van heel Nederland.
De gemeente Bloemendaal probeert ondernemers zo goed mogelijk te stimuleren. Dat gebeurt onder andere door middel van het ondernemersloket (ondernemersloket@bloemendaal.nl) . Dit is hét loket voor ondernemend Bloemendaal. Het ondernemersloket is een vraagbaak voor startende en reeds gevestigde bedrijven in Bloemendaal bijvoorbeeld voor informatie over subsidiemogelijkheden, regelingen, belastingen, vestigingsplaatsen, milieu of statistische en economische gegevens over Bloemendaal.
BeterBusiness in onze regio is een belangrijk platform om zowel als bestuurders en ondernemers met elkaar in contact te blijven.

Afbeeldingsresultaat voor logo bloemendaalPieter Heiligers
Burgemeester Haarlemmerliede en Spaarnwoude
De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormt de groene buffer tussen de twee grote stedelijke agglomeraties van Haarlem en Amsterdam. Naast de vele mogelijkheden van recreëren in het groen, vindt er ook veel bedrijvigheid plaats in de gemeente. De gemeente telt zo’n 550 ondernemers. Vooral met de ontwikkeling van SugarCity en bedrijventerrein het Polanenpark zal het bedrijvenaanbod in onze gemeente zeer uitbreiden. Ook de ligging in de nabijheid van Schiphol is gunstig voor ondernemers. BeterBusiness is een mooi platform waarbij niet alleen ondernemers uit de regio, maar ook bestuurders, met elkaar zijn verbonden.